บุหรี่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ณัฐภรณ์ หาดี   
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 14:57 น.

          บุหรี่เป็นสิ่งเสพติดที่ถูกกฎหมาย  สามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด  มีราคาถูกกว่าสิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ  เมื่อมีการติดบุหรี่แล้ว   มักจะเป็นหนทางที่นำไปสู่การทดลองใช้สิ่งเสพติดชนิดอื่นตามมา  มีผลการวิจัยพบว่า ร้อยละ 95  วัยรุ่นที่ติดโคเคนและเฮโรอีน ร้อยละ 75  ของวัยรุ่นที่ติดฝิ่นและกัญชา  และร้อยละ 62  ของวัยรุ่นที่ติดเหล้าจะเริ่มจากสูบบุหรี่ก่อน    ดั้งนั้นจะเห็นได้ว่าการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นจะสามารถนำไปสู่ปัญหาเรื่องยาเสพติดชนิดต่างๆ   ซึ่งจะสร้างปัญหาต่อสังคมตามมาเป็นอันมาก  การสูบบุหรี่ของพ่อแม่ หรือผู้นำในสังคม  เช่น  ครู  ดารา  นักการเมือง  บุคลากรสาธารณสุข  และพระภิกษุ  เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญทำให้เยาวชนเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมการสูบบุหรี่   พบว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีพ่อแม่หรือบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ให้เห็นเป็นตัวอย่าง  จะมีแนวโน้มในการสูบบุหรี่มากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่  การสูบบุหรี่ทำให้เสียบุคลิกภาพและเป็นที่รังเกียจของคนในสังคม  เพราะผู้ที่สูบบุหรี่จะมีกลิ่นปากและกลิ่นตัว  มีริมฝีปากดำคล้ำ  มีคราบเหลืองติดที่ฟันและนิ้วมือ  และมีการไอบ่อยครั้ง  เป็นต้น   การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร   ซึ่งเป็นการสูญเสียบุคลากรที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ   การสูบบุหรี่นอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมแล้วยังสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมด้วย   เนื่องจากการปลูกใบยาสูบจะต้องมีการใช้สารเคมีในการฆ่าวัชพืชและแมลง ทำให้เพิ่มสารพิษตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้ที่สูบบุหรี่  อีกทั้งควันจากบุหรี่ยังมีส่วนทำให้เพิ่มก๊าซพิษให้กับสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณสถานที่แออัด  และในห้องที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ  การสูบบุหรี่ทำให้บ้านเมืองสกปรกไม่น่าดู   เนื่องมาจากการทิ้งก้นบุหรี่ไม่เป็นที่  ถ้าผู้สูบบุหรี่ขาดความระมัดระวังในการทิ้งบุหรี่  ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การเกิดไฟไหม้ในอาคารบ้านเรือน  และการเกิดไฟป่า   ซึ่งจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ    ดังนั้นการสูบบุหรี่มิได้ส่งผลเสียให้กับผู้สูบเท่านั้น  แต่ยังส่งผลกระทบไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประเทศชาติ

                        globalwarmingposter                    lisaguru_health_news_vol12no28-02

 

******************************************************

 

 

 

 

ที่มา : ความรู้เรื่องบุหรี่ และการควบคุมการบริโภคยาสูบ : กาญจนศรี สิงห์ภู่  งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรีนครินทร์

รูปภาพ :  อินเตอร์เน็ต

     

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:10 น.